Det vil kunne komme nye tiltak på kort varsel. Denne artikkelen vil alltid bli oppdatert med de siste nyheter og gjeldende tiltak. 

2. februar 2022 - alle restriksjoner fjernes

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.

14. januar 2022 - betydelige lettelser

Myndighetene åpner for både trening og konkurranser for barn og unge. 

 • Regjeringen åpner nå for at barn og unge kan utøve utendørs aktivitet som normalt.
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs er ca. 20 personer, eller etter klasse/kohort.
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.
 • Konkurranser i lagidretter innendørs anbefales gjennomført i form av seriekamper, men ikke større cuper, turneringer og lignende.
 • Lettelser også i breddeidretten for voksne over 20 år
 • For voksne utøvere i breddeidretten er det anbefalt maks 20 personer innendørs – med 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig, både i trening og konkurranser.

15. desember 2021 - ny nedstengning og begrensninger

 • Bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig for alle aldergrupper.
 • Barn og unge under 20 år:
  • Barn til og med ungdomsskole: Utendørs anbefales gruppestørrelse etter nivå i trafikklysmodellen i skolen. Innendørs anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer eller etter klasse/kohort.
  • For barn/unge som er ferdig med ungdomsskolen anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer, og i tillegg bør denne aldersgruppen holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. 
  • Trening for aldersgruppen 16-20 år (fra videregående skole) er det tillatt å trene innendørs HVIS man kan overholde 1 meters avstand mellom hver utøver og er maks 20 stk. i gruppen.  
  • Egne anbefalinger for idrettsarrangementer for barn og unge utendørs, se regjeringen.no/arrangementer. 
 • Voksne over 20 år:
  • Innendørs: Anbefales utsatt/avlyst.
  • Utendørs: Anbefalt maks 20 personer og 1m avstand.
 • Garderober er stengt.

23. juni 2021 - nasjonale retningslinjer, normal aktivitet også for voksne

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

1. juni 2021 - lokale tiltak, begrensning i antall personer på arrangement

Formannskapet vedtok 1. juni begrensninger i antall personer på arrangement. Dere finner vedtaket på Sandefjord kommune sine nettsider

 • Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere enn 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat arrangement. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Det kan være maksimalt 20 personer på innendørs arrangement, men
  • 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
  • 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • Maksimalt 200 personer på utendørs arrangement, men 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.
 • toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement.
 • spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

27. mai 2021 - Litt større grupper, men fortsatt ikke kamper i breddeidrett for voksne

Idretts- og fritidsaktivitet

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Arrangementer
Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå

 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

23. april 2021 - også voksne innendørs og arrangementer

For idretts- og fritidsaktiviteter gjelder:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 •  Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill. Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

 
For idrettsarrangementer gjelder: 

 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

NB: Dugnad er et arrangement.

Se mer informasjon her

12. april 2021

Det er besluttet at Sandefjord kommune går til tiltaksnivå 5b fra og med mandag 12. april til og med 22. april. Det vil gjøres en ny vurdering innen perioden er over. Dette betyr at

 • Barn og unge kan trene inne og ute.
 • Voksne kan trene ute, hvis god avstand mellom hver utøverne kan holdes. Utstyr (baller, køller, vekter mv) kan ikke deles.
 • Kamper, stevner, skirenn, cuper, turneringer, løp mv. kan  ikke avvikles/ arrangeres.
 • De som er over 20 år og som er av Norges idrettsforbund definert som toppidrettsutøver kan trene inne.

Følgende gjelder:

§ 17f.Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 17b.Forbud mot arrangementer
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon. Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det på annet arrangement enn begravelse eller bisettelse ikke kan være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.

16. mars 2021 - Tiltaksnivå 5A - Sandarhallen stengt, kun utendørs i grupper av 10 og med 2 meter avstand

Sandefjord kommune innfører tiltaksnivå 5A – særlig høyt tiltaksnivå fra og med midnatt tirsdag 16. mars til og med tirsdag 30. mars. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sendt en anmodning til Helsedirektoratet om at tiltakene bør gjelde frem til 6. april. Vi kommer ut med ny beskjed hvis statsforvalterens anmodning blir gjeldende.  

Tiltaksnivå 5A betyr for idretten at det er:

 • Stans i organisert idrettsaktivitet for barn og unge innendørs.
 • Stans i organisert idrettsaktivitet for voksne innendørs og utendørs.
 • Organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år utendørs kan skje i grupper på inntil 10 personer, hvis alle kommer fra samme kommune.  Aktiviteten skal foregå på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.  
 • Det er ikke tillatt med  arrangementer/ konkurranser/stevner/kamper/treningskamper/renn/løp mv.

§ 16c.Forbud mot arrangementer
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.
Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

§ 16g.Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Dette betyr følgende for de som vil og kan trene ute:

 • En treningsgruppe kan bestå av 10 utøvere eksklusiv trener.
  • Inndeling av gruppene må skje før trening og gruppene må møte separat. Det er ikke lov møte samlet for så å dele opp i grupper
  • En treningsgruppe på 11 utøver må deles i to grupper. Det må være god avstand mellom gruppene.
 • I gruppa må det være minst 2 meter mellom hver utøver.
 • Treninger i Sandefjord kan bare gjennomføres med utøvere og trenere bosatt i Sandefjord.
  • Er du medlem i en Sandefjordsklubb ,men bor i en annen kommune kan du ikke trene med klubben i Sandefjord.
  • Trenere kan heller ikke krysse kommunegrenser. Er treneren fra eksempelvis Tønsberg kan ikke treneren reise til Sandefjord. Det gjelder også motsatt hvis man er trener for lag i en annen kommune enn Sandefjord, som man er bosatt i.
 • Hver gruppe må ha sin trener.
 • Verken utøvere eller trener kan bytte gruppe i perioden forskrift 5A gjelder.

Det er besluttet at tiltaksnivå 5A gjelder frem til og med 6. april. Vurderinger vil blir gjort underveis.

5. mars 2021 - tiltaksnivå 5B - treningskamper ikke lov og voksne kan ikke trene inne.

Sandefjord kommune innfører tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå). Det betyr:

 • Barn og unge kan trene inne og ute (som før ny gjeldende forskrift)
 • Voksne kan trene ute, hvis god avstand mellom hver utøverne kan holdes.
 • Kamper, treningskamper, stevner, skirenn, cuper, turneringer, løp mv. kan ikke avvikles/arrangeres.

23. februar 2021 - lettelse i barne- og ungdomsidretten

Sandefjord kommune følger nasjonale anbefalinger om lette i barne- og ungdomsidretten. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at smittesituasjonen følges tett i kommunen, og endringer kan komme. Følgende anbefalinger gjelder for idretts- og fritidsaktiviteter i Sandefjord fra tirsdag 23.02.21:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

18. januar 2021 - Sandarhallen åpner igjen for trening onsdag 20.01

Barn og unge under 20 år kan igjen trene i Sandarhallen fra førstkommende onsdag 20.01. 

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

4. januar 2021 - pause i all aktivitet og Sandarhallen er stengt i 2 uker

Sandar Idrettslag følger myndighetenes anbefalinger om stopp i innendørs aktiviteter og stenger Sandarhallen frem til mandag 18. januar 2021. I og med at det er vinterforhold ute så pauser vi også utendørs aktiviteter og følgelig alle aktiviteter de neste 2 ukene som bidrag til smittedugnaden etter jule- og nyttårs ferien. 

Vi håper og tror at dette kun er tiltak som varer i disse to ukene. Mer informasjon kommer så fort oppdateringer kommer fra myndighetene.  

9. november - stopp i breddeidrett for voksne og budo

Sandefjord er definert som en rød kommune og det ble fredag 6. november besluttet endringer hva gjelder idrett. 

 • All breddeidrett for voksne stanses. Dette gjelder organisert trening, stevner, cuper, turneringer og kamper.
 • Organisert trening for barn og unge under 20 år opprettholdes.
 • Stevner, cuper, turneringer eller kamper utenfor kommunens grenser anbefales ikke.

I tillegg har budo gruppen vedtatt å stoppe all aktivitet på grunn av økt smittefare. 

27. mai - ingen sosiale samlinger i Sandar regi før sommeren

Styret har besluttet at Sandar Idrettslag ikke åpner våre lokaler og fasiliteter for sosiale arrangement (avslutninger, lagssamlinger, utlån av griller, etc.) på denne siden av sommeren. Årsaken er fortsatt fokus på smittevern der vi kan. 

25. mai - Sandarhallen åpner to dager i uken

Mandag og torsdager vil Sandar håndball trene i Sandarhallen. Kun bruk av aktivitetsflater, garderober og toaletter er stengt. Utover det holdes Sandarhallen og klubbhuset fortsatt stengt. Det vil bli vasket grundig mellom hver trening, i tillegg har vi tre dager i mellom slik at eventuelt virus ville dø ut mellom treningsdagene. 

14. mai - fem enkle smittevernråd

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten er: 

 1. Hold avstand – 1 meter 
 2. Vask hender før og etter trening
 3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
 4. Syk? Bli hjemme
 5. Bruk egen drikkeflaske

- Disse fem smittevernrådene er enkle, men likevel enormt viktige!

22.april - starter frivillig trening

Fotballstyret i samråd med trenerne har besluttet å starte opp frivillig trening/aktivitet fra mandag 27. april. Dette er ikke vanlige treninger som dere kan lese om her og det understrekes at dette er et frivillig tilbud. Les fotballens koronavettregler her

Håndball kan som kjent ikke spilles da det ikke er tillatt å ta på ball. Håndballen kan således starte opp frivillig aktivitet/trening med grunntrening - løping og styrke. Dette blir også koordinert mellom håndballstyret og trenerne. 

Budo er en nærkampsport og er stoppet på ubestemt tid. Her blir det egentrening med digital veiledning fra trenerne. Følg med på sosiale medier. 

2. april - ikke aktuelt med organisert aktivitet før påske

Folkehelseinstiuttet kom i går sammen med Norges Idrettsforbund med oppdatert retningslinjer og det åpnes opp for organisert idrett rundt om i landet, dersom gruppene som trener begrenses til fem personer og deltakerne holder to meters avstand.

Sandar Idrettslag vil avvente tydelige retningslinjer fra særforbund og kommunen. Videre må gruppestyrene går i dialog med trenerne for å gjøre en vurdering av hvordan og når det kan være aktuelt å starte opp med organisert aktivitet. 

I mellomtiden er Vesterøya Idrettspark er åpen for uorganisert trening i grupper av maksimalt 5 personer og to meters avstand mellom personene. 

17. mars - Minner om at Vesterøya Idrettspark er stengt for organisert aktivitet

Sandefjord kommune har i dag satt opp plakater om at idrettsanlegget er stengt for organisert aktivitet.Vi ber alle om Folkehelseinstitutets anbefalinger for lek og aktivitet. Utdrag nedenfor som er relevant for aktiviteter i Vesterøya Idrettspark:

"Lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære, men når skolen er stengt over lengre tid for å hindre smittespredning, bør ikke barn og ungdom samles i større grupper. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut ifra punktene nedenfor: 

 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer)
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs
 • Begrense overnattingsbesøk
 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer"

12. mars kl. 12:00 SANDAR IDRETTSLAG STOPPER ALL AKTIVITET

Tiltak pr. 12. mars 2020 kl. 11:00 - SANDARHALLEN STENGES FRA NÅ

 • Sandarhallen stenges fra nå kl. 11:00 og på ubestemt tid. Sandar Idrettslag følger samme praksis som de kommunale idrettshaller som er besluttet stengt av kommuneoverlegen. 

Tiltak korona virus pr. 11. mars 2020

 • Håndballkamper avlyst, Norges Håndballforbund har vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars. 
 • Håndball- og fotballkamper i Sandarhallen er avlyst fra og med torsdag 12. mars.
 • Økt renhold i Sandarhallen og klubbhus med vask og desinfisering av alle dørhåndtak, lysbrytere og alle berøringspunkter på toalettene 3 ganger i uken. 
 • Antibac og informasjonsplakater i Sandarhallen plassert rundt om på strategiske steder i Sandarhallen.
 • Sandar Budosenter som driver en sport med utstrakt nærkontakt har innført stopp av alle treninger inntil videre ut fra et føre var prinsipp. 
 • Avlyser treningsleire i Vesterøya Idrettspark. 3 treningsleire fra Oslo-lag som skulle vært avholdt med kost og losji i Vesterøya Idrettspark i uke 12, 13 og 14 er avlyst. Alle lag får tilbake sine utlegg og ønskes velkommen på et senere tidspunkt. 
 • Årsmøte neste torsdag 19. mars planlegges gjennomført, men med færre deltakere enn tidligere år. Seniorgruppa har oppfordret sine medlemmer til å holde seg hjemme denne gang. Vi trenger et beslutningsdyktig årsmøte, men ikke så mye mer. Ingen kontroversielle saker til behandling. 
 • Treninger vil foregå som oppsatt foreløpig, men vi oppfordrer kun utøvere og trenere til å møte opp i Sandarhallen.
 • Vi anmoder om at lag ikke benytter garderober, men kommer ferdig skiftet og dusjer hjemme.
 • Fellesmøter, foreldremøter og andre arrangement avlyses inntil videre.
 • Foreldre/foresatte må ta ansvar for å holde barna borte fra aktivitet med påstartet sykdom/influensa eller ved mistanke om smitte i nære relasjoner. 
 • Foreldre/foresatte tar ansvar for å lære opp sine barn i god hygiene, håndvask, ikke håndhilse, ikke drikke av andres flasker, etc. Dvs. alle gode råd som kommer rundt korona viruset. 

Kontakt ved spørsmål
For ytterligere spørsmål om korona virus kan dere sende e-post til "post (at) sandaril.no", eventuelt ta kontakt med styrets leder eller leder av våre enkelte grupper. 

Relevante nettsider for mer informasjon

korona virus