min idrett

Sandar IL er godt i gang med integrering av sitt medlemsregister mot NIF.
Alle registrerte medlemmer i Sandar IL, vil motta SMS og e-post om å bekrefte sine personopplysninger hos NIF.

VIKTIG at alle våre medlemmer bekrefter sitt medlemskap via Min Idrett i NIF.
Dette er en forutsetning for at Sandar Idrettslag får riktig medlemsdatabase hos NIF og igjen riktig støtte/tilskudd ut fra antall medlemmer. 

PROBLEM MED GODKJENNING I NIF.
Enkelte medlemmer ligger med feil person opplysninger i Sandars medlemsregister.
Det kan da oppstå problem ved godkjenning.
Send e-post til "medlem(at)sandaril.no", slik at vi kan finne ut av hva som er feil.

 

Noen typiske feil:

 • Feil navn.
  Navn sjekkes mot folkeregisteret. Om fornavn, mellomnavn og etternavn ikke ligger korrekt, vil man ikke få godkjent.

 • Feil person som registreres hos NIF
  Vi opplever at enkelte foresatte legger inn seg selv ved godkjenning.
  Disse registreringene blir avslått, og ny melding om registrering av barnet blir sendt ut.
  For barn under 18 år skal foresattes e-post og mobil registreres. Resten skal registreres på barnet (barnets personnummer må benyttes).

 

ENDRINGER AV PERSONOPPLYSNINGER, VIA MIN IDRETT.
Sandar Idrettslag kan IKKE lenger endre følgende personopplysninger i vårt medlemsregister

 • Fornavn

 • Etternavn

 • Fødselsdato

 • Kjønn

 • Bostedsadresse

 • Epost

 • Mobil

Det betyr at det nå kun er medlemmet selv som kan vedlikeholde sin personinformasjon og dere er dermed ansvarlig for at denne er riktig. Gjøres på https://minidrett.nif.no/MyProfile 

UTMELDING, når vi melder ut et medlem fra våre systemer vil dere motta en e-post og SMS fra NIF med informasjon om utmelding.

Mer informasjon finner dere på idrettens egne nettsider.  

 

Information in English

important information about changes in the sport's membership systems. 

There are important changes in the sport's membership systems that everyone should take note of and Sandar Idrettslag is from December 2020 affiliated with NIF's electronic membership system. Information in the NIF database will from now on be the main system for personal information.

Sandar IL is well under way with the integration of its membership register with NIF.

All registered members of Sandar IL, will receive SMS and email to confirm their personal information with NIF.

IMPORTANT that all our members confirm their membership in the NIF database.
This is a prerequisite for Sandar Idrettslag to have the correct number of members registered in the NIF database, which is the basis for payment of financial support to Sandar IL.

PROBLEM WITH APPROVAL IN NIF.

Some members have incorrect personal information in Sandar's member register.

This may lead to problems with approval. If this is the case, please send an email to medlem(at)sandaril.no so we can help.

 

Some typical errors:

 • Wrong name.
  Name is checked against the population register. If the first name, middle name and last name are incorrect, you will not be approved.

 • Wrong person registered with NIF
  We experience that some parents submit themselves upon approval, not their active child. These registrations are rejected, and a new notification of registration of the child is sent out. For children under the age of 18, parents' email and mobile must be registered. All other information must be registered on the child (the child's social security number must be used).

 

CHANGES TO PERSONAL INFORMATION -  NIF Min Idrett.

Sandar Idrettslag can NO longer change the following personal information in our membership system: 

 • First name

 • Surname

 • Date of birth

 • Sex

 • Residential address

 • Email

 • Mobile

This means that now only the member himself can maintain his personal information and you are thus responsible for this being correct. This is done at https://minidrett.nif.no/MyProfile 

Unsubscribe, when we unsubscribe a member from our systems you will receive an email and SMS from NIF with information about unsubscribing.

For futher information visit NIF website (Norwegian Sports Confederation).